เรื่องเดือนพย.

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 การจัดการอบรมหลักสูตรความรู้เฉพาะทางด้านระบบขนส่งทางราง : อาญัติสัญญาณรถไฟ โดยอาจารย์เอกชัย พือสันเทียะ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ในความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับระบบรางด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่บุคลากรทักษะวิชาชีพขั้นสูงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ ซึ่งเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ One-belt, One-road ของจีนต่อไปในการนี้ได้มีคณะผู้ประเมินโครงการและหลักสูตรเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดหลักสูตรฯ อบรมนี้จากทาง สจล. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์ คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่ และผู้ประสานโครงการฯ จากโครงการจัดตั้งสถาบันระบบรางฯ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

ในการนี้ได้มีคณะผู้ประเมินโครงการและหลักสูตรเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดหลักสูตรฯ อบรมนี้จากทาง สจล. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์ คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่ และผู้ประสานโครงการฯ จากโครงการจัดตั้งสถาบันระบบรางฯ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ