วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพขั้นสูง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล